Six/tl

From xat wiki
Revision as of 17:32, 13 March 2016 by Bella (xat.me/Bella) (Created page with "'''Tandaan:''' #6 ay walang pulang background, samakatuwid ay kailangan mo ng red para gawing pula ang background.")
Jump to: navigation, search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Other languages:
English • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎bosanski • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎العربية • ‎ไทย

six.png (SIX) - Temang Demonyo na mga smilies LIMITADO

Ang Six na power ay pinapayagan kang gawin ang dilaw na mga smilies sa pagiging mga demonyo. Para gumawa ng isang demonyong smiley magdagdag ng #six sa hulihan ng smiley code at para gawin ang smiley na may mga sungay o buntot magdagdag ng #6.

Tandaan: #6 ay walang pulang background, samakatuwid ay kailangan mo ng red para gawing pula ang background.

Examples:

  • (xd#six)
  • (tongue#six)
  • (rofl#6)
  • (hello#r#6)