Difference between revisions of "Spaceban/tl"

From xat wiki
Jump to: navigation, search
(Updating to match new version of source page)
(13 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 7: Line 7:
 
|gameban=yes
 
|gameban=yes
 
|info=   
 
|info=   
Spaceban allows you to ban a user so that they are required to complete a space themed mini-game to become unbanned.
+
Ang Spaceban ay pinapayagan kang i-ban ang user upang kompletuhin nila ang makinang slot na temang laro para ma-unbanned.
  
The objective of spaceban is for the banned user to shoot a certain amount of moons with a limited amount of ammo in a limited time frame. The amount of moons you are required to shoot and the amount of ammo you receive both depend on how long of a spaceban you have received.  
+
Ang layunin ng spaceban ay para sa naban na user upang bumaril ng tiyak na bilang ng mga buwan na may limitadong ammo sa isang limitadong oras. Ang bilang ng mga buwan na kailangan mong barilin at ang bilang ng ammo na iyong natanggap ay parehong depende sa kung gaano kahabang spaceban ang iyong natanggap.  
  
 
==Paano gamitin ang Spaceban==
 
==Paano gamitin ang Spaceban==
  
Click on the user you want to spaceban, click "ban", enter a duration and an optional reason, and press ban.  
+
Mag-click sa user na gusto mong i-spaceban, i-click ang “ban”, ipasok ang durasyon at ang opsyonal na rason, at pindutin ang ban.  
  
'''Note:''' The maximum duration that you are able to spaceban a user is 100 hours.  
+
'''Tandaan:''' Ang maximum na durasyon na maaari kang makapag-snakeban sa isang user ay 100 oras.  
  
It is also possible to use the [[Rapid]] power to spaceban users.  
+
Ito rin ay possible na gamitin ang [[Rapid]] na power upang i-spaceban ang mga user.  
  
Example: '''$rapid=spaceban,6''' will spaceban the user you rapid for 6 hours. Visit [[Special:MyLanguage/rapid|rapid]] for more information.
+
Halimbawa: '''$rapid=spaceban,6''' ay mag-ispaceban sa user na iyong nirapid ng hanggang 6 oras. Bisitahin ang [[Special:MyLanguage/rapid|rapid]] para sa mga karagdagang impormasyon.
  
==Spectator Mode==
+
===Spectator Mode===
Spectator mode allows you to view the progress of a user completing a spaceban.
+
Ang mode na ito ay pinapayagan kang makita ang progresso ng user sa pagkumpleto ng spaceban.
  
To use this mode, you need to assign spaceban to your chat. When a user is spacebanned, a brown square (with a spaceban smiley) will appear in front of their name. If you click on it, an application will open on the left of the page, which will allow you to view their game.
+
Para magamit ang mode na ito, kailangan mong magtalaga ng spaceban sa iyong grupo. Kung ang user ay na-spacebanned, mayroong brown square (na may spaceban smiley) na lalabas sa unahan ng kanyang pangalan. Kung ito'y pinindot mo, ang aplikasyon ay bubukas sa kaliwang bahagi ng pahina, na hahayaan kang makita ang kanyang laro.
  
 
==Mataas na marka ng talahanayan==
 
==Mataas na marka ng talahanayan==
Line 30: Line 30:
 
Kung mayroon kang itinalagang spaceban na power sa iyong chat, maaari mong makita ang high score ng lahat ng mga lumahok sa ban sa iyong chat.  
 
Kung mayroon kang itinalagang spaceban na power sa iyong chat, maaari mong makita ang high score ng lahat ng mga lumahok sa ban sa iyong chat.  
  
To create this table, click on “edit” below your chat, enter your chat password, and create a new tab under your chat. Then, paste '''$$spaceban,a,b,c,d$$''' onto your new tab and click on “Save changes”.  
+
Upang gamitin ang talahanayang ito, kailangan mong pumunta sa iyong grupo i-click ang “edit” sa ibaba ng iyong chat, ipasok ang iyong chat password, at gumawa ng bagong tab sa baba ng iyong chat. Pagkatapos, idikit ang '''$$spaceban,a,b,c,d$$''' sa iyong bagong tab at i-click ang “Save changes”.  
  
*a is the specific duration of spaceban that you want to make a table for (maximum is 100)
+
*a ay isang tiyak na durasyon ng spaceban na gusto mong gawing talahanayan para sa (maximum ay 100)
  
*b is the minimum score that you want to look for
+
*b ay ang minimum na puntos na gusto mong hanapin
  
*c is the maximum score that you want to look for
+
*c ay ang maximum na puntos na gusto mong hanapin
  
 
*d ay ang bilang ng mga araw na gusto mong makita pabalik sa (maximumay 30)  
 
*d ay ang bilang ng mga araw na gusto mong makita pabalik sa (maximumay 30)  
  
Example: '''$$spaceban,15,1,50,20$$''' would find and rank any scores for 15-hour spacebans that fell between 1 and 50 seconds, and were completed in the last 20 days.
+
Halimbawa: '''$$spaceban,15,1,50,20$$''' ay maghahanap at magraranggo ng anumang mga iskor para sa 15-hour spacebans na nahulog sa pagitan ng 1 at 50 segundo, at nakumpleto sa huling 20 araw.
  
 
==Ibang Impormasyon==
 
==Ibang Impormasyon==
Line 50: Line 50:
 
}}
 
}}
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__
 +
|smiley1=spaceban
 +
|smiley2=moonb
 
}}
 
}}

Revision as of 17:00, 14 February 2018

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Tagalog • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎العربية • ‎ไทย
spaceban.png (SPACEBAN) - Barilin ang mga bwan gamit ang iyong raketa para ma-unbanned LIMITADO GRUPONG POWER

Ang Spaceban ay pinapayagan kang i-ban ang user upang kompletuhin nila ang makinang slot na temang laro para ma-unbanned.

Ang layunin ng spaceban ay para sa naban na user upang bumaril ng tiyak na bilang ng mga buwan na may limitadong ammo sa isang limitadong oras. Ang bilang ng mga buwan na kailangan mong barilin at ang bilang ng ammo na iyong natanggap ay parehong depende sa kung gaano kahabang spaceban ang iyong natanggap.

Paano gamitin ang Spaceban

Mag-click sa user na gusto mong i-spaceban, i-click ang “ban”, ipasok ang durasyon at ang opsyonal na rason, at pindutin ang ban.

Tandaan: Ang maximum na durasyon na maaari kang makapag-snakeban sa isang user ay 100 oras.

Ito rin ay possible na gamitin ang Rapid na power upang i-spaceban ang mga user.

Halimbawa: $rapid=spaceban,6 ay mag-ispaceban sa user na iyong nirapid ng hanggang 6 oras. Bisitahin ang rapid para sa mga karagdagang impormasyon.

Spectator Mode

Ang mode na ito ay pinapayagan kang makita ang progresso ng user sa pagkumpleto ng spaceban.

Para magamit ang mode na ito, kailangan mong magtalaga ng spaceban sa iyong grupo. Kung ang user ay na-spacebanned, mayroong brown square (na may spaceban smiley) na lalabas sa unahan ng kanyang pangalan. Kung ito'y pinindot mo, ang aplikasyon ay bubukas sa kaliwang bahagi ng pahina, na hahayaan kang makita ang kanyang laro.

Mataas na marka ng talahanayan

Kung mayroon kang itinalagang spaceban na power sa iyong chat, maaari mong makita ang high score ng lahat ng mga lumahok sa ban sa iyong chat.

Upang gamitin ang talahanayang ito, kailangan mong pumunta sa iyong grupo i-click ang “edit” sa ibaba ng iyong chat, ipasok ang iyong chat password, at gumawa ng bagong tab sa baba ng iyong chat. Pagkatapos, idikit ang $$spaceban,a,b,c,d$$ sa iyong bagong tab at i-click ang “Save changes”.

  • a ay isang tiyak na durasyon ng spaceban na gusto mong gawing talahanayan para sa (maximum ay 100)
  • b ay ang minimum na puntos na gusto mong hanapin
  • c ay ang maximum na puntos na gusto mong hanapin
  • d ay ang bilang ng mga araw na gusto mong makita pabalik sa (maximumay 30)

Halimbawa: $$spaceban,15,1,50,20$$ ay maghahanap at magraranggo ng anumang mga iskor para sa 15-hour spacebans na nahulog sa pagitan ng 1 at 50 segundo, at nakumpleto sa huling 20 araw.

Ibang Impormasyon

Habang kinokompleto ang spaceban, maaaring palitan ang background ng laro sa pag pindot ng "B".

Mga smilies