Changes

From xat wiki
Jump to: navigation, search
Created page with "1 - ไปที่ $1"
Line 204: Line 204:  
'''''โปรดสังเกต:''' ขอให้เก็บรักษาลิ้งค์สำหรับลงทะเบียนไว้ถ้าคุณยังต้องการจะลงทะเบียนเลขไอดีนี้ในอนาคต
 
'''''โปรดสังเกต:''' ขอให้เก็บรักษาลิ้งค์สำหรับลงทะเบียนไว้ถ้าคุณยังต้องการจะลงทะเบียนเลขไอดีนี้ในอนาคต
   −
1 - Go to https://xat.com/login
+
1 - ไปที่ https://xat.com/login
    
2 - When it says LOGIN SUCCESSFUL scroll down and click the '''more''' button.
 
2 - When it says LOGIN SUCCESSFUL scroll down and click the '''more''' button.

Navigation menu